Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


W Zespole Szkół Nr 8 działa samorząd uczniowski, który tworzą uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum; wszyscy uczniowie należą do samorządu uczniowskiego,
a uczniowie poszczególnych klas - do samorządu klasowego.

Do zadań samorządu należy:
      1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
          wzajemnego wspierania się, współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
      2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do
          aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
      3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
          szkolnych;
      4) dbanie o mienie szkoły;
      5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;
      6) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom
          między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu
          zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej;
      7) dbanie, w całokształcie swojej działalności, o dobre imię i honor gimnazjum.
     
Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
      1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach,
          w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów;
      2) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży;
      3) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie
          społeczności uczniowskiej;
      4) wydawania gazetek, prowadzenie kroniki;
      5) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród;
      6) wnioskowania do dyrektora gimnazjum w sprawie powoływania określonego
          nauczyciela na opiekuna samorządu;
      7) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu
          samorządu oraz środkami pozyskanymi przez młodzież;
      8) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
        z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
        dyrektorem.





odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017



Rejestr zmian strony