Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaPrzedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z  1996r.,  Nr 67, poz. 329  ze   zm.)  oraz  statut  szkoły podstawowej  i gimnazjum.

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA  realizuje cele i zadania wynikające systemie ustawy
      o systemie oświaty i aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

     
  2. Cele szkoły:
      1) dążenie do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom;
      2) umożliwianie zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji do uzyskania świadectwa
          ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do podjęcia nauki na
          następnym etapie kształcenia;
      3) tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego;
      4) zapewnianie wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej
            i narodowej;
      5) umożliwianie rozwoju indywidualnych zdolności twórczych ucznia;
      6) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało,
          zdrowie i sprawność fizyczną;
      7) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz środowiska
          szkolnego, lokalnego i regionalnego;
      8) dążenie do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu kształcenia
            i wychowania;
      9) zapewnienie nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania
          i czytania ze zrozumieniem.

3. Zadania szkoły:
      1) zapewnić warunki do nabywania i rozwijania umiejętności edukacyjnych,
          zainteresowań uczniów oraz kształtowania nawyków społecznego współżycia;
      2) rozwijać poznawcze możliwości ucznia, przygotować go do podejmowania zadań
          wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku oraz umacniać wiarę ucznia
          we własne siły;
      3) umożliwiać poznanie historii regionu, Polski, Europy i ich związku z tradycją własnej
          rodziny i szkoły;
      4) zaznajamiać ze środowiskiem przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem
          własnego regionu;
      5) upowszechniać wśród uczniów wiedzę ekologiczną oraz kształtować właściwe
          postawy wobec problemów ochrony środowiska;
      6) pobudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną, moralną i kulturę osobistą ucznia;
      7) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,
          muzycznej, ruchowej, pobudzać i rozwijać indywidualne zdolności twórcze.
      8) stwarzać możliwość nauki języków obcych;
      9) kształtować potrzebę i umiejętność dbania o własne ciało, zdrowie i  sprawność
        fizyczną zapewniając warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego
          oraz zachowań prozdrowotnych;
    10) zapewnić opiekę i bezpieczeństwo, kształtować nawyki stosowania w codziennym
          życiu zasad zapewniających bezpieczeństwo własne i innych;
    11) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
    12) udzielać pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
    13) wychowywać w demokracji i przygotować do aktywnego udziału w życiu społecznym
          oraz działania w zgodzie ze społecznymi regułami życia, wpajać wartości

  patriotyczne;
    14) udzielać pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i deficytami;
    15) stwarzać warunki do indywidualizacji procesu nauczania;
    16) dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy
          dydaktycznej i wychowawczej.

  4.  Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa:     
      1) w realizacji zadań szkoła uwzględnia optymalne warunki ucznia, zasady
            bezpieczeństwa, promuje i ochrania zdrowie wychowanków.
        2) za ogół warunków dotyczących bezpieczeństwa odpowiedzialny jest dyrektor oraz
            pracownicy szkoły.
        3) plany pracy wychowawcy klasowego i innych zajęć uwzględniają tematykę związaną
            z bezpieczeństwem.
        4) w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych opiekę nad uczniami
            sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
        5) w czasie przerw i przed zajęciami lekcyjnymi za bezpieczeństwo uczniów
            odpowiadają dyżurujący nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów
            zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
        6) opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy sprawują nauczyciele-
            wychowawcy świetlicy.
        7) opiekę nad każdym oddziałem sprawuje nauczyciel- wychowawca.
        8) opiekę nad uczniami sprawują ponadto: pedagog szkolny, bibliotekarz i higienistka.
        9) pracownicy szkoły są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny

              pracy.
      10) stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny są dostosowane do wzrostu
            uczniów i rodzaju pracy oraz posiadają stosowne atesty.
      11) systematyczne są omawiane przepisy ruchu drogowego, odbywa się kształcenie
            komunikacyjne oraz przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową

  i motorowerową.
      12) działa stołówka szkolna.
      13) w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględnione jest


            równomierne rozłożenie i zasad różnorodności zajęć w danym dniu.
      14) szkoła chroni uczniów przed przemocą, uczniowie zobowiązani są do zgłaszania
            dyrektorowi i nauczycielom wszystkich zaistniałych na terenie szkoły aktów agresji.
      15) szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

            uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

            (praca komisji wychowawczej, współpraca szkoły z Policją, Strażą Miejską

  i Sądem).
      16) szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści
            internetowych, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
            w szczególności zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania

  zabezpieczającego.


1. GIMNAZJUM  realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i aktów
    prawnych wydanych na jej podstawie.


  2. Cele gimnazjum:
        1) dążenie do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom;
        2) umożliwianie zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji do uzyskania świadectwa
            ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do podjęcia nauki na
            następnym etapie kształcenia;
        3) tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego;
        4) zapewnianie wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej
            i narodowej;
      5) umożliwianie rozwoju indywidualnych zdolności twórczych ucznia;
      6) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało,
          zdrowie i sprawność fizyczną;
      7) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz środowiska
          szkolnego, lokalnego i regionalnego;
      8) dążenie do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu kształcenia
          i wychowania.

3. Zadania gimnazjum:
      1) zapewnić warunki do nabywania i rozwijania umiejętności edukacyjnych,
          zainteresowań uczniów oraz kształtowania nawyków społecznego współżycia;
      2) rozwijać poznawcze możliwości ucznia, przygotować go do podejmowania zadań
          wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku oraz umacniać wiarę ucznia
          we własne siły;
      3) umożliwiać poznanie historii regionu, Polski, Europy i ich związku z tradycją własnej
          rodziny i szkoły;
      4) zaznajamiać ze środowiskiem przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem
          własnego regionu;
      5) upowszechniać wśród uczniów wiedzę ekologiczną  oraz kształtować właściwe
          postawy wobec problemów ochrony środowiska;
      6) pobudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną, moralną i kulturę osobistą ucznia;
      7) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,
          muzycznej, ruchowej, pobudzać i rozwijać indywidualne zdolności twórcze;
      8) stwarzać możliwość nauki języków obcych;
      9) kształtować potrzebę i umiejętność dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność
          fizyczną zapewniając warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego
          oraz zachowań prozdrowotnych;
    10) zapewnić opiekę i bezpieczeństwo, kształtować nawyki stosowania w codziennym
          życiu zasad zapewniających bezpieczeństwo własne i innych;
    11) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
    12) udzielać pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
    13) wychowywać w demokracji i przygotować do aktywnego udziału w życiu społecznym
          oraz działania w zgodzie ze społecznymi regułami życia, wpajać wartości

  patriotyczne;
    14) udzielać pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i deficytami;
    15) stwarzać warunki do indywidualizacji procesu nauczania;
   
      16) dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy
            dydaktycznej i wychowawczej.

4.  Zadania gimnazjum w zakresie bezpieczeństwa:
      1) w realizacji zadań szkoła uwzględnia optymalne warunki ucznia, zasady
          bezpieczeństwa, promuje i ochrania zdrowie wychowanków;
      2) za ogół warunków dotyczących bezpieczeństwa odpowiedzialny jest dyrektor oraz
          pracownicy gimnazjum;
      3) plany pracy wychowawcy klasowego i innych zajęć uwzględniają tematykę związaną
          z bezpieczeństwem;
      4) w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych opiekę nad uczniami
          sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;
      5) w czasie przerw i przed zajęciami lekcyjnymi za bezpieczeństwo uczniów
          odpowiadają dyżurujący nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów
          zatwierdzonym przez dyrektora gimnazjum;
      6) opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy sprawują nauczyciele-
          wychowawcy świetlicy;
      7) opiekę nad każdym oddziałem sprawuje nauczyciel- wychowawca;
      8) opiekę nad uczniami sprawują ponadto: pedagog szkolny, bibliotekarz i higienistka.
      9) pracownicy szkoły są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
          pracy;
    10) stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny są dostosowane do wzrostu
          uczniów i rodzaju pracy oraz posiadają stosowne atesty;
    11) systematyczne są omawiane przepisy ruchu drogowego, odbywa się kształcenie
          komunikacyjne oraz przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.
    12) działa stołówka szkolna;
    13) w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględnione jest
          równomierne rozłożenie i zasad różnorodności zajęć w danym dniu;
    14) szkoła chroni uczniów przed przemocą, uczniowie zobowiązani są do zgłaszania
          dyrektorowi i nauczycielom wszystkich zaistniałych na terenie szkoły aktów agresji;
    15) gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
          uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej
          (praca komisji wychowawczej, współpraca szkoły z Policją, Strażą Miejską i Sądem);
    16) szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści
          internetowych, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
          w szczególności zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017Rejestr zmian strony