Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

  - księga zarządzeń dyrektora szkoły,
  - spis inwentaryzacyjny,
  - planowanie, sprawozdawczość,
  - rejestr inwestycji i remontów w szkole
  (książka obiektu budowlanego),
  - rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
  - rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
  - rejestr wydanych kart rowerowych,
  - ewidencja uczniów w szkole,
  - księgi dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły
  (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
  - ewidencja dzienników szkolnych,
  - ewidencja świadectw szkolnych i wydanych duplikatów,
  - rejestr korespondencji,
  - ewidencja pieczęci i pieczątek,
  - ewidencja delegacji służbowych,
  - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  - protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
  - ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
  - protokoły posiedzeń Komisji Wychowawczej,
  - protokoły posiedzeń Komisji Stypendialnej,
  - zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
  - archiwum szkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych)

 

Rejestrów zawierających dane  osobowe nie udostępnia się osobom  postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

 

Dokumenty archiwalne są  udostępniane  na  terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.


Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

 

Dokumenty udostępniane  są powołanym  do tego organom kontrolującym na terenie placówki.


odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 03-02-2017

data: 03-02-2017

data: 03-02-2017Rejestr zmian strony