Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 
Sekretariat Szkoły przyjmuje podania,wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do
  piątku w godzinach: 7.30 -15.30.

  Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania
  spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

 

  ____________________________________________________________________ SPRAWY  PROWADZONE PRZEZ  SZKOŁĘ:


1. Obowiązek szkolny:

  - zapisy do szkoły

  /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/

  - ewidencja uczniów

  - arkusze ocen i dzienniki


2. Sprawy administracyjne:

  - zezwolenia i zwolnienia

  /indywidualny tok nauki, indywidualny program

  nauczania, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

  * zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek

  rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły *,

  - wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,

  - wydawanie zaświadczeń,

  - wydawanie duplikatów,

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:

  - wnioski do Sądu Rodzinnego,

  - skierowania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub

  innej specjalistycznej,

4. Sprawy kadrowe:

  - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

5. Sprawozdawczość:

  - raporty,

  - sprawozdania,

6. Archiwum:

  - akta osobowe pracowników,

  - arkusze ocen

  - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych

  i nauczania in dywidualnego,

  - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,

  - protokoły Rady Rodziców,

  - księga zarządzeń dyrektora szkoły.

  OBOWIĄZUJĄCE  PROCEDURYodpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017Rejestr zmian strony