Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 


Organ prowadzący – Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Łodzi.
          § Dyrektor Zespołu Szkół nr 8
          § Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 8
          § Pracownicy pedagogiczni 
          § Pracownicy administracji i obsługi

W skład Zespołu Szkół nr 8 wchodzi: Przedszkole nr 10, Szkoła Podstawowa nr 6

i Gimnazjum nr 8.
Podstawę funkcjonowania szkoły stanowią: decyzja organu prowadzącego
o powołaniu szkoły, akt założycielski, Statut Szkoły Podstawowej nr 6
i Statut Gimnazjum nr 8.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie.


PLAN LEKCJI

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6: Armii Krajowej 25 Pułku, Białego Witolda, Cisowa,
Dziubałtowskiego   Seweryna, Gminna,   Hojnowskiego Stanisława, Hubala mjr,
Kałużyńskiego Stanisława, Kowalska, Kolejowa, Lisia,   Łozińskiego Bohdana
Apolinariusza inż., Michałowska, Młodzieżowa, Myśliwska, Odległa, Okopowa,
Opoczyńska,   Peryferyjna,   Pliszczyńskiego Piotra,   Podoba,   Radomska, Reja
Mikołaja, Stolarskiego Błażeja, Ślusarska, Torowa, Wilcza, Witosa Wincentego,
Wzgórze, Wąwalska oraz z  Gminy Tomaszów Mazowiecki : Ciebłowice Duże,
Ciebłowice Małe, Wąwał.

Obwód Gimnazjum nr 8: Armii Krajowej 25 Pułku, Białego Witolda, Cisowa,
Dziubałtowskiego   Seweryna,   Gminna,   Hojnowskiego   Stanisława, Hubala mjr,
Kałużyńskiego   Stanisława,   Kowalska, Kolejowa,   Lisia,   Łozińskiego   Bohdana
Apolinariusza inż., Michałowska, Młodzieżowa, Myśliwska, Odległa,   Okopowa,
Opoczyńska,   Peryferyjna,   Pliszczyńskiego Piotra,   Podoba,   Radomska, Reja
Mikołaja, Stolarskiego Błażeja, Ślusarska, Torowa, Wilcza, Witosa Wincentego,
Wzgórze, Wąwalska oraz z  Gminy Tomaszów Mazowiecki : Ciebłowice Duże,
Ciebłowice Małe, Wąwał.

 
UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 
TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
6 - 8 września 2016 r. - zebrania
październik 2016 r. - konsultacje indywidualne po uzgodnieniu terminu
15 - 17 listopada 2016 r. - zebrania
7 grudnia 2016 r. - konsultacje (wszyscy nauczyciele)
10 - 12 stycznia 2017 r. - zebrania
luty 2017 r. - konsultacje indywidualne po uzgodnieniu terminu
15 marca 2017 r. - konsultacje (wszyscy nauczyciele)
kwiecień 2017 r. - konsultacje indywidualne po uzgodnieniu terminu
16 - 18 maja 2017 r. - zebrania
czerwiec 2017 r. -konsultacje indywidualne po uzgodnieniu terminu
odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017Rejestr zmian strony